Súng CO2 bắn cả đạn nấm chì và bi sắt CP88
Product Features

    caliber: 0.177
    velocity: 400.00 ft/sec
    Warranty: One year limited warranty
    Black grips